Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn wanneer een overeenkomst wordt aangegaan tussen Rob Besselink en een leerling die zich (al dan niet vertegenwoordigd door haar/zijn ouders/verzorgers) door middel van het invullen van een inschrijfformulier heeft aangemeld voor het volgen van gitaarles en daarmee te kennen geeft in te stemmen met deze algemene voorwaarden.


Artikel 1 - Toepasselijkheid, definities en activiteiten

1. Onder opdrachtgever dient te worden verstaan de afnemer of opdrachtgever in welke zin dan ook.

2. Onder leerling wordt verstaan degene die de gitaarlessen volgt. Indien de leerling ouder is dan achttien jaar vallen de opdrachtgever en de leerling samen.

3. Rob Besselink is de docent.


Artikel 2 - Totstandkoming van overeenkomsten

1. Overeenkomsten met de opdrachtgever komen tot stand na mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst.

2. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en docent zijn overeengekomen.


Artikel 3 - Aanvang, proeftijd en duur van de muzieklessen

1. De docent zal de gitaarlessen beginnen op het tijdstip dat met de opdrachtgever/leerling is overeengekomen. De eerste acht lesweken gelden voor beide partijen als proeftijd. De overeenkomst kan tijdens deze periode zonder inachtneming van termijnen opgezegd worden.

2. De overeenkomst kan in de gevallen genoemd in Artikel 5 - Opzegging worden opgezegd.

3. De docent houdt zoveel mogelijk de basisschoolvakanties en de nationale feestdagen van Noord-Nederland aan. In deze tijd wordt er geen gitaarles gegeven.

4. Zaken als het binnenkomen, het stemmen van het instrument en het opzetten van snaren vallen binnen de lestijd.


Artikel 4 - Verzuim en overmacht

1. De gitaarlessen worden uitgesteld voor de periode gedurende welke de docent door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

2. Van overmacht aan de zijde van de docent is sprake indien de docent na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt door ziekte om werkzaamheden te verrichten.

3. Vanaf de derde les die niet doorgaat wegens ziekte van de docent wordt het lesgeld van de niet gegeven lessen terugbetaald. Dit geldt niet als de docent voor vervanging heeft kunnen zorgen.

4. Bij verzuim aan de zijde van de docent wegens andere omstandigheden dan overmacht zal er naar een mogelijkheid worden gezocht om de verzuimde les in te halen. Blijkt dit niet mogelijk, vindt er restitutie van lesgeld plaats.

5. Bij verzuim van de leerling is lesgeld verschuldigd.


Artikel 5 - Opzegging

1. Opzegging van deze overeenkomst is mogelijk

a) indien de opdrachtgever de lessen niet wenst voort te zetten en dat schriftelijk aan de docent doorgeeft, onder inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

b) indien de opzegging geschiedt op medisch advies waaruit blijkt dat de langdurige voortzetting van de overeenkomst niet mogelijk is. Hierbij dient er een originele verklaring van de behandelende arts getoond te worden en een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen.

c) indien de docent de lessen niet wenst voort te zetten, onder inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

2. In geval van opzegging vervalt de betalingsverplichting vanaf de maand dat de lessen eindigen. Een opzegging gaat altijd in op de eerste van de maand.


Artikel 6 - Gedrag

1. De docent heeft het recht leerlingen uit de les te verwijderen dan wel niet meer in de les toe te laten wanneer het gedrag van de leerling daartoe aanleiding geeft. Wanneer er sprake is van zodanig gedrag is ter beoordeling van de docent.

2. Verwijdering van de leerling uit de les heft de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.


Artikel 7 - Toepasselijk recht

Op alle gesloten overeenkomsten m.b.t. gitaarles zijn deze voorwaarden van toepassing.


versie: november 2019